Fiction
03 Jul 2017


Ngangithi uma ngimbuka umakhelwane wami ehushazela ngeziqebhe, ngimkale amahips akhe, ngisho ngaphakathi ukuthi ngike ngimthole. Pho ngingamtholaphi nakhu waye likholwa elikhulu ehlale ehlabelela amachorus. Naye wayevele agwincize engathi uyamodela, waye-fresh umuntu bo, wawungeke usho ukuthi usekhulile, phela she was 40yrs mina ngino 19 and ushadile.

Nokho ngasengiyazi imfihlo yakhe, uthanda i-porn. Phela ngelinye ilanga uMa wangithuma kuyena, ethi ngiyomtshela ukuthi akakwazi ukuya enkozweni as waye ngaphathekile kahle. Mangifika kwakhe, ngizwa umsindo womuntu wesifazane ngathi uyakinywa. I knocked and knocked and kunga phenduli muntu, ngimemeze still kunga phenduli muntu. Mangingena, ulele umakhelwane, ufake i-porn and uqoke i-uniform yesonto. Ngimthinte kancane avuke ngathi ubanjwe etshontsha. Ngishaye sengathi angiyiboni into edlala ku-TV. Ngisheshe ngimtshele um'yalezo kaMa then ngiphume before angiphendule coz ngiyabona amahloni am'phethe.

Emva kwalokho, asikaze sibukane the same. Ngelinye ilanga sehla etek'sini eyodwa, ngangim'landela ngemuva, ngilokhu ngibuka lezinqa zakhe, pho wayehalisa yini. Wangibamba mayephenduka, wahleka kancani, "izinto zendoda yami lezi wena ozibuka kanjena. Angeke uzimele". "Kahle makhelwane, musa ungisukela" ngisho sengathi angisabi, kanti ngangitatazela. "So ushukuthi ungazimela?" ngangicabanga ukuthi sisakhuluma ngokubuka izinqa zakhe, kanti yene use ngibuza okunye. Ngivele ngithi, "vele ngingazimela" avele athi "ngiyeza lapho kuleyo room yakho, ngisayobeka le grosa"

Ngangihlala kwi outside building ekhaya. Akuzange kuphele sikhathi esiningi, ngambona engena kwi room yami. Ahlale embhedeni wami. "Uyazi makhelwane ngigulelwa umkhenyana wami, ushukela uthe bhe. Angisayazi indoda unyaka wonke" kusho umakhelwane. "Manje wenzenjani?" ngibuza ngethukile ngingayilindelanga lenkulumo. "Phela mina ngishadile futhi ngiyakholwa", esho egcizelela. "Akukho muntu okuthintathintayo" ngisho ngisondeza isitulo sami kumbhede sihlale sibhekane. "Futhi angeke kuze kuthi diki komunye umuntu ngishadile phela" ephendula ngelikhulu ikhono.

Ngiqunge isibindi ngimthinta amahips. Athi "wenzani?" Lapho ngivele ngisenyuse isandla ngisibeke ngemuva entanyeni ngimpholishe kancane umakhelwane ayifinyeze intamo akhamise athi "aaah". Ngisehlise esinye siye kumahips.Athule engathi akezwa lutho. Ngisibeke eqolo isandla, bese ngilifaxaza ndawo ndawo agxume. Ngisehlise ngisifake ngaphansi kwesiketi, ngiqale ngimpholishe izitho athule nje. Ngisenyusele emathangeni ngiwadlalise athi ukuwavala. Ngisenyusele esibunjini. Kanti! Akalifakile iphenti. Ngimkitaze umsunu agxume

"Mmmh" Lapho umthondo wami usumile! Avele ehlise isandla sakhe angimbhambhathe umthondo. Avule uziphu awukhiphe ngaphandle. Athi ukuwu shayisa indlwabu ngiphefumule phezulu nami ngimbhebhe ngeminwe. Avule amathanga ngisondele naye asondele. Awuvule kakhulu umthondo bese ewubamba awufake egolo. Ngilizwe lishisa kamnandi igolo lomfazi kamakhelwane. "Mmmh," siqume sobabili. Ngimbambe lawo mahips ngiwuphushe ngesinono.

Umthondo uye uthi bushe wonke, ngikhiphe ulimi sincelane bese izandla ngizibeke ngemuva ezinqeni engathi ngiyamdonsa umthondo uphakathi. Naye angibambe ngemuva ezinqeni sifendane.

Uyafenda umka makhelwane dankie. Lapho alisashisi kamnandi igolo. "Awu s'thandwa sami ee mmh kumnandi" ngikhalelwa umakhelwane. "Kunini nami ngikufisa", ngisho ngelokukhala. "Angazi ngagcina nini ukubhejwa kamnandi kanje,waze wamnandi umthondo"

Ngiwukhiphe usumanzi te amanzi egolo. Ngimfulathelise abambe isitulo. Igolo ngilibuke ngemuva. Ngimbambe amahips ngiwufake umthondo. Ngimfende avele akhale manje. Angisafendi lapho umakhelwane akhale wi. Ngiwufake amasende anwaye umsunu. Ngiwushaye ugudle umsunu answininize umfazi kamakhelwane.

Ngibuye ngiwushaye wonke ufike ekugcineni. Ashintshe igiya abhonge umakhelwane. Ubuphaxaphaxa igolo nomthondo sibhebhana. "Awu we ye...ye...ye hheee", sikhale sobabili. Achame umakhelwane aqhaqhazele umzimba wonke. Ngibhongise okwenkomo ngisidedele isidoda sigcwale igolo likamfazi kamakhelwane.

Umthondo ngingawukhiphi noma sengichamile. Ngiwuzwe uthi mpiki mpiki egolo kube sengathi ukhafula isidoda ebesisele. Uma uthi mpiki sikhale sobabili nomakhelwane. Mpiki"Yo"Mpiki"Yo"Ngizwe igolo livibrator uma umthondo uthi mpiki. Ngiwumboncule sibhekane bese siyaqabulana. "Hawu makhelwane, uyabhebhana. Angikaze ngibhejwe kanje selokhu ngabakhona. Abakuyeke mfana wabantu", asho umfazi kamakhelwane eyophuma ngomnyango.


Comments